groff_mmse(7) — Linux manual page

Namn | Syntax | Beskrivning | Brev | Skrivet av | Filer | Se ocks� | COLOPHON

groff_mmse(7)    Miscellaneous Information Manual    groff_mmse(7)

Namn         top

    groff_mmse - svenska ”memorandum” makro för GNU roff

Syntax         top

    groff -mmse [flaggor ...] [filer ...]
    groff -m mmse [flaggor ...] [filer ...]

Beskrivning         top

    mmse �r en svensk variant av mm. Alla texter �r �versatta. En A4
    sida f�r text som �r 13 cm bred, 3,5 cm indragning samt �r
    28,5 cm h�g. Det finns st�d f�r brevuppst�llning enligt svensk
    standard f�r v�nster och h�gerjusterad text.

    COVER kan anv�nda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt
    f�rs�ttsblad. Se groff_mm(7) f�r �vriga detaljer.

Brev         top

    Tillg�ngliga brevtyper:

    .LT SVV
       V�nsterst�lld l�ptext med adressat i position T0
       (v�nsterst�llt).

    .LT SVH
       H�gerst�lld l�ptext med adressat i position T4 (passar
       f�nsterkuvert).

    F�ljande extra LO-variabler anv�nds.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL str�ng
       Anger bilaga, nummer eller str�ng med Bilaga (LetBIL) som
       prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (�rendebeteckning i form av diarienummer
       eller liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret
       inom parenteser.

    Om makrot .TP �r definierat anropas det efter utskrift av
    brevhuvudet. D�r l�gger man l�mpligen in postadress och annat som
    brevfot.

Skrivet av         top

    J�rgen H�gg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

Filer         top

    /usr/local/share/groff/1.23.0/tmac/mse.tmac

    /usr/local/share/groff/1.23.0/tmac/mm/se_*.cov

Se ocks�         top

    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1), groff_mm(7)

COLOPHON         top

    This page is part of the groff (GNU troff) project. Information
    about the project can be found at 
    ⟨http://www.gnu.org/software/groff/⟩. If you have a bug report for
    this manual page, see ⟨http://www.gnu.org/software/groff/⟩. This
    page was obtained from the project's upstream Git repository
    ⟨https://git.savannah.gnu.org/git/groff.git⟩ on 2021-08-27. (At
    that time, the date of the most recent commit that was found in
    the repository was 2021-08-23.) If you discover any rendering
    problems in this HTML version of the page, or you believe there
    is a better or more up-to-date source for the page, or you have
    corrections or improvements to the information in this COLOPHON
    (which is not part of the original manual page), send a mail to
    man-pages@man7.org

groff 1.23.0.rc1.654-4e1db-dir1t9yAugust 2021        groff_mmse(7)

Pages that refer to this page: mmroff(1)groff_tmac(5)groff_mm(7)